تبلیغات
تفریحگاه...بزرگترین سایت علمی.تفریحی.کاربردی.فرهنگی....

اس ام اسهای جالب

پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند

هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است

بزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید

اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی

پشتیبانی از داشته دیگران ، پشتیبانی از داشته خود ماست .

هنگامی که می خواهی وظیفه و بایسته خویش را انجام دهی از کسی فرمان نگیر .

همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی

برای رسیدن به کامیابی نباید از شکست های پیشین خیلی ساده بگذرید ، شناخت موشکافانه آنها ، پیشرفت شما را در پی خواهد داشت

هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نامید نشو چرا که آرام جان دیگری در راه است

بدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است

تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند

در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند

در دوی زندگی ، همیشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و همیشه با خود بگو تنها یک گام پیشترم ، تنها یک گام

هیچ گاه هماورد خویش را کوچک مپندار چون او بهترین دوست توست او انگیزه پیشرفت و پویش می دهد

اگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد کن

پیش نیاز دلیر بودن بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهای سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند

خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است .

دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند

سامانه همه گیر هستی با آنکه یکنواخت پنداشته می شود ولی رو به پویش و پیشرفت است . گردش آرام هستی نباید ما را فریب دهد ، ما بخشی از یک برنامه بزرگ و پیشخواسته در کیهان هستیم که پیشرفت را در نهاد خود دارد .

پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد.

در هنگام توانایی اگر بستانکاری دیگران را ندهی ، بویژه هنگامی که او درمانده باشد ، فر و جایگاه خویش را برای همیشه از دست می دهی

میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد ، مگر دیدار پدر و مادر

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی

همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی

خوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست فرمانروایی می کند

بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است

بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست

اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن

هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد

هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار نا تمام را پایان می دهم

میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه نبروی کنونی ماست